حسابرسی و مالیات

_____________________

مدیریت داخلی

_____________________

اجـــرا

_____________________

مشاوره

_____________________

اجرای حسابرسی و تأییدیه امور مالیاتی

- تامین نیروی حسابداری جهت شرکتهای دولتی ، خصوصی

- برگزاری کارگاه‏ها و کلاس‏های آموزشی در زمینه حسابداری و حسابرسی

- اجرا و مشاوره سیستمهای رایانه ای (نصب و اجرای نرم افزارهای حسابداری از پایه تا پیشرفته)

- کلیه خدمات وابسته به امور حسابداری در تهیه صورت های مالی (سود وزیان ، ترازنامه ، صورت جریان وجوه نقد)

- انجام کلیه تحقیقات پژوهشی در رابطه با امور مالی و حسابداری (بهای تمام شده، کالای درجریان ساخت و برآورد ضایعات)

- طراحی سیستم مالی و کدینگ حسابداری و کالا طبق استاندارد حسابداری