حسابرسی و مالیات

_____________________

مدیریت داخلی

_____________________

اجـــرا

_____________________

مشاوره

_____________________

مشاوره و اجرای مدیریت داخلی (بازرگانی ،تولیدی)

- برنامه ریزی و اجرای انبار گردانی در مقاطع مختلف سال

- برنامه نویسی اختصاصی مطابق اطلاعات تولید ، انبار و ارسال

- لینک سیستم جاری سازمان باخروجی قابل استفاده در نرم افزار حسابداری

- لینک برنامه های اختصاصی تولید با نرم افزار حقوق ودستمزد

- کنترل عملیات حسابداری از راه دور (TeamViwer)

- مشاوره و انجام تعیین قیمت تمام شده و جدول آنالیز قیمت مشتریان دولتی