حسابرسی و مالیات

_____________________

مدیریت داخلی

_____________________

اجـــرا

_____________________

مشاوره

_____________________

خدمات مشاوره‌ای (حسابرسی و مالیات)

- ارائه مشاوره مالی و طرح های لازم در مورد مشتریان سازمان و قراردادهای مالی آتی

- مشاوره و خدمات مالی (حسابرسی، مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده)

- سرپرستی و رسیدگی به فعالیت های بخش حسابداری (بررسی و کنترل عملیات حسابداران شرکت ها)

- خدمات مشاوره بیمه ای ، لایحه دفاعیه و حسابرسی بیمه ای

- تنظیم وارسال گزارشات فصلی خرید ها و فروش های شرکت برای سازمان امور مالیاتی کشور

- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه (بصورت کامل) و گزارشات دوره ای مقایسه بودجه و عملکرد واقعی

- تهیه گزارشات خاص مدیریت (مانند گزارشات افزایش یاکاهش سرمایه ،طرح های توجیهی وگزارشات تطبیق وتناسب سرمایه درگردش…)

- شرکت در جلسات کمیسیون های سازمان امور مالیاتی،برای دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت

- تهیه گزارش مالی سالانه شرکت

- حضور در جلسات مجامع شرکت در جهت حل اختلاف شرکاء